buddhist-lent-1

จากตอนที่แล้ว การเริ่มต้นสวดมนต์จะเริ่มต้นที่ว่า

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

วันทามิ พุทธัง ธัมมัง สังฆัง บิดามารดา ครูอาจาริยัง เทวานังประสิทธิเม

พุทธบูชา มะหาเตชะวัณโต ธัมมะบูชามะหาปัญโญ สังฆะบูชามะหาโภคะวะโห

ติโลกะนาโถ พุทธัสสะปูเชมิ

อุกาสะ อุกาสะ ข้าพเจ้าจะขออารธนาพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า บิดา มารดา ครูอาจารย์ และเทพยดาเจ้าทั้งหลาย ในการนี้ข้าพเจ้าจะทำการสวดมนต์และบำเพ็ญพระกัมฐานตามแบบอย่างที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา ขอพระธรรมเจ้าอันบังเกิดแต่พระพุทธเจ้า พระปัจเจกโพธิเจ้า  พระอะระหันตเจ้า อันล่วงเข้าสู่พระนิพพานไปแล้ว มากกว่าเม็ดทรายในท้องมหาสมุทรทั้งสี่ ตันเตประเพณีอันบังเกิด แต่พระพุทธเจ้า แต่พระธรรมเจ้า แด่พระปัจเจกโพธิเจ้า พระอะระหันตะเจ้า และมิฉันใดฉันใดก็ดี ขอพระธรรมเจ้าจงมาบังเกิดให้วิตถารกว้างขวางอยู่ในขันธ์ทั้งห้าของข้าพเจ้าในการบัดเดี๋ยวนี้เถิด

นิพพานะ ปัจจะโยโหตุ ในกาลครั้งนี้ ขอเหล่าพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสังฆเจ้า บิดามารดา ครูอาจารย์ เหล่าเทพยดาเจ้าทั้งหลาย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ผู้มีจิตยินดีในธรรมะทั้งหลาย ขอเหล่าท่านทั้งหลาย ได้โมทนาส่วนบุญส่วนกุศลที่จะได้บังเกิดขึ้นในครั้งนี้ ขอความสุขความเจริญรุ่งเรือง จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและเหล่าท่านทั้งหลายจนกว่าจะถึงพระนิพพานเทอญ

                นะโมฯ 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

                     บทพุทธคุณ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชา จะระณะสัมปันโน สุคะโต

โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

                       บทธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิติ

                        บทสังฆคุณ

สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปฏิปันโน ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ สามีจิปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ   อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลี กะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

                        บทไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมังสะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆังสะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธังสะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมังสะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆังสะระณัง คัจฉามิ

                                   บทพระพุทธคุณถอยหลัง

ติวาคะภะ โธพุทนังสา นุสมะวะเท ถาสัตถิระ สามะทัมสะ ริปุโรตะ

นุตอะทูวิ กะโลโตคะ สุโนปันสัม ณะระจะชา วิชโธพุทสัม มาสัมหังระ

อะวาคะภะ โสปิติอิ

                                     บทมงคลจักรวาลน้อย

สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวระ พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง สังฆะระตะนัง ติณณังระตะนานัง อานุภาเวนะ จะตุราสีติ สะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ ปิฎะกัตตะยานุภาเวนะ ชินะสาวะกานุภาเวนะ สัพเพเต โรคา สัพเพเต ภะยา สัพเพเต อันตะรายา สัพเพเต อุปัททะวา สัพเพเต ทุนนิมิตตา สัพเพเต อะวะมังคะลา วินัสสันตุ อายุวัฑฒโก ธนวัฑฒโก สิริวัฑฒโก ยะสะวัฑฒโก พะละวัฑฒโก วัณณะวัฑฒโก สุขะวัฑฒโก โหตุสัพพะทา ทุกขะ โรคะ ภะยา เวลา สัตตุ จุปัททะวา อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ จะเต ชะสา ชะยะสิทธิ ธะนังลาภัง โสตถี ภาคะยัง สุขัง พะลัง สิริ อายุ จะวัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะยะสะ วาสะตะ วัสสา จะอายุ จะชีวะสิทธี ภะวันตุเต ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุ เต ภะวันตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทาโสตถี ภะวันตุเต ภะวันตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

                บทมหาโสฬสมงคล

โสฬะสะมังคะลัญเจวะ นะวะโลกุตตะระธัมมา จัตตาโรมะหาทีปา ปัญจะพุทธะ มะหามุนี ติปิฏะกะธัมมักขันธา ฉ้อกามาวาจะราชา  ปัญจะทะสะวานิจจัง ทัสสะ สีละมะหันตะพะลัง เตระสะธุตังคะวะรา ทะวาระสะปะฏิหาริยัง เมรุเอกะเพกัญเจวะ สุราอัฏฐะ มะหิทธิกา ทะเวจันโทจะสุริโยจะ สัตตะโพชญังคานะมุตตะมัง จะตุตทะสะจักกะวัตติกะ เอกาเทสะวิสะนุเทวา

(สัพพะเทวา สะมาคะตา มังรักขันตุ ปะลายันตุ สัพพะทาเอเตนะ มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุเม เมื่อสวดมงคลโสฬสจนครบตามต้องการแล้ว จึงว่าบทนี้เพื่อให้คุ้มครองรักษาเรา)

                  บทกรวดน้ำ

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ พระแม่ธรณี พระแม่คงคา ขอให้ศักดิ์สิทธิ์ อุทิศตา ข้าพเจ้าจะขอแผ่บุญกุศลบารมี ที่ข้าพเจ้าได้สวดพระพุทธมนต์ ปฏิบัติกรรมฐาน (ใส่บาตรหรือทำบุญอย่างอื่นที่ได้ทำแล้ว)แล้วนี้ให้แก่บิดา มารดา สามีภรรยา บุตรธิดา เหล่าญาติทั้งหลาย บริวารทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าและครอบครัว เทพเทวาทั้งหลาย ที่ปกป้องรักษา พระภูมิ เจ้าที่เจ้าทางทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้อยู่อาศัย ที่ได้ทำกิน ที่ได้เหยียบย่ำไปทุกแห่ง ครูอาจารย์ของข้าพเจ้าทั้งหลาย

ทั้งผู้ที่มีพระคุณทั้งหาย ขอจงรับบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วนี้ด้วยเทอญ ขอเหล่าท่านทั้งหลายที่ได้รับทุกข์ จงพ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ ท่านทั้งหลายที่มีเวรกรรมต่อกันและกัน ขอจงมีเมตตาละเว้นกรรมเหล่านั้น และต่างอยู่กันด้วยความร่มเย็นเป็นสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ

ท่านทั้งหลายที่เกิดเป็นชะละพุชะ ที่เกิดเป็นอัณฑะชะ ที่เกิดเป็นสังเสทะชะ ที่เกิดเป็นโอปะติกะ ขอจงได้รับส่วนบุญกุศลในกาลครั้งนี้ด้วยเทอญ ท่านทั้งหลายที่ได้รับความสุขอยู่แล้ว ขอจงมีความสุขเพิ่มพูนขึ้นไป ๆ เทอญ ขอข้าพเจ้าและเหล่าท่านทั้งหลาย จงอยู่ด้วยความสุขความเจริญรุ่งเรือง ความอุดมสมบูรณ์พูนสุขตราบเข้าสู่พระนิพพานเทอญฯ